×

Hibaüzenet

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/tucrpaao/public_html/kinainfo.hu/drupal/includes/file.phar.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters drupal_get_feeds() függvényben (/home/tucrpaao/public_html/kinainfo.hu/drupal/includes/common.inc 394 sor).
Adatvédelmi és Adatkezelési IrányelveinkA Kínai Művészeti Központ tagságáról, gyakorlóiról, mint természetes személyekről-, valamint a vele kapcsolatban állókról, partnereiről, mint jogi személyekről egységes (tag)nyilvántartást vezet. Mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy tagnyilvántartásaival-, honlapjaival kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen iránymutatásban meghatározott elvárásoknak. A Kínai Művészeti Központ fenntartja magának a jogot jelen iránymutatás bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti tagságát, és a vele kapcsolatban állókat.

A Kínai Művészeti Központ elkötelezett tagjai és honlapjainak felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja tagjai információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kínai Művészeti Központ a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz (a mindenkori lehetőségeinek maximalizálásával) minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálni tudja. A Kínai Művészeti Központ az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); (ld.: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200063.TV)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.). (ld.: http://www.complex.hu/kzldat/t0100108.htm/t0100108.htm)

Definíciók

 • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • Hozzájárulás: a tag / gyakorló / regisztrált felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • Tiltakozás: az tag / gyakorló / regisztrált felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. A belépési-, illetve egyéb regisztrációs nyomtatványok, űrlapok kitöltésével a tag hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Kínai Művészeti Központ jelen közleményben foglaltak betartásával tagnyilvántartásában kezelje. A Kínai Művészeti Központ:

 • a kezelt személyes adatok felvételét és kezelésért tisztességesen és törvényes úton végzi; elvárja, hogy tagjai a regisztráció során adataikat pontosan, teljesen, időszerűen adják meg;
 • személyes adatot csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezel;
 • cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy belépési nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulását kéri, kivéve azon szolgáltatásrészeket (pl.: hírlevelek, általános elektronikus úton történő tájékoztatás stb…), ahol a regisztráció és/vagy nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
 • csak olyan személyes adatot kezel, amely a tagnyilvántartásának (mint az adatkezelés céljának) megvalósulásához elengedhetetlen, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig;
 • adatkezelése során a tag / gyakorló – egyértelműen, közérthetően és részletesen megismerheti az adatai kezelésével kapcsolatos iránymutatásokat, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat;
 • személyes adatok csak abban az esetben továbbít, valamint a különböző adatkezeléseket akkor kapcsol össze, ha a tag ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek;

A személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Kínai Művészeti Központ tagjaival-, gyakorlóival-, vele kapcsolatban állókkal kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, belső kommunikációt szolgál. A Kínai Művészeti Központ tagságába, valamint Tagozataiba és egyéb gyakorló-, önképző csoportjaiba történő regisztráció:

 • papíralapú regisztrációs lap kitöltésével,
 • A Kínai Művészeti Központ internetes honlapján*

történik.

A tagságba történő regisztrációkor a következő adatokat lehet megadni: név, születési név, lakhely, tartózkodási hely, telefon, mobiltelefon, e-mail cím, születési idő, hely, honlap, blogoldal, érdeklődési körök, egyéb szervezeti tagságra vonatkozó alapadatok. Ezen megadott adatokon kívül a Kínai Művészeti Központ regisztrációs számot / tagsági azonosítót kezel. Az elérhetőségi adatok megadásával a tag hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adott kommunikációs csatornákon (telefon, elektronikus és postai úton történő levelezés) a Kínai Művészeti Központ részére tájékoztatásokat küldjön. A hozzájárulást a Kínai Művészeti Központnál írásos úton bármikor vissza lehet vonni.

A honlapok felhasználójáról a fenti adatokon felül kezeljük a regisztrációs számát / ha van: tagsági azonosító számát, valamint regisztrációs nevét és jelszavát, az azonosítás céljából. A tagnyilvántartásra vonatkozó adatokat a Kínai Művészeti Központ kérelemre, de legfeljebb a tagviszony megszűnését követő három év elteltével törli. Harmadik személynek határozott írásos vagy szóbeli beleegyezés adatokat át nem ad.


Egyéb adatkezelések

A Kínai Művészeti Központ e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Tájékoztatja tagjait és a vele kapcsolatban állókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás, adatok közlése/átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Kínai Művészeti Központot (Be. 71. §). A Kínai Művészeti Központ a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


Adattárolás és biztonság

A Kínai Művészeti Központ a személyes adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti / üzemeltetteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága)

A Kínai Művészeti Központ hatáskörében olyan szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Kínai Művészeti Központ az adatkezelés során mindenkori lehetőségeinek maximalizálásával megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Kínai Művészeti Központ olyan műszaki intézkedésekre kéri szolgáltatóit, hogy az általuk biztosított honlapjai a szolgáltató által védettek legyenek a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A szolgáltató a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A Kínai Művészeti Központ tájékoztatja tagjait és a vele kapcsolatban állókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is


Elérhetőségek

  Név: Kínai Művészeti Központ
  Székhely: 8400 Ajka, Béke utca 19
  Levelezés: 2120 Dunakeszi, Bárdos Lajos utca 8/b (telephely1)
  Cégbejegyzés: Veszprém Megyei Bíróság
  Adószám: 18922187-1-19
  Kapcsolattartó: Ma Ying, alelnök
  Telefon: +36 30 619 9088
  E-mail: cac@kinainfo.hu


Jogorvoslat

A Kínai Művészeti Központ tagjai-, ill. a vele kapcsolatban állók tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a regisztrációnál jelzett módon.

A tagok kérelmére a Kínai Művészeti Központ, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban (elektronikus úton), közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Kínai Művészeti Központ költségtérítést állapít meg.

A Kínai Művészeti Központ a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

  Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
  Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
  Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
  Telefon: +36 1 475 7186, 475 7100
  Telefax: +36 1 269 3541
  E-mail: adatved@obh.huKínai Művészeti Központ
Vezetősége - 2015